درباره این فایل

نوسان پدیری ضمنی،میران نوسان نماد را نشان می دهدنوسانات در نظر گرفته شده برای قیمت 2076 سهم پایه وبصادر می باشد،ماکزیمم2711 و مینیمم1440 وقیمت 2181 پیش بینی قیمت برای روز اینده است

 

463305881_8033.thumb.jpg.ceefcead8f46025745e279ae848715cb.jpg